Regulamin obrad walnego, regionalnego zebrania członków (delegatów) Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

włącz .


REGULAMIN OBRAD WALNEGO REGIONALNEGO
ZEBRANIA CZŁONKÓW (DELEGATÓW)
STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regionalne walne zebranie członków albo walne zebranie delegatów regionu, zwane dalej „regionalnym walnym zebraniem”, jest najwyższą władzą w regionie Stowarzyszenia.

2. Regionalne walne zebranie jest zwoływane przez zarząd regionu w terminach i na zasadach określonych w Statucie.

3. Przebieg regionalnego walnego zebrania oraz jego kompetencje określają Statut Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin.

ROZDZIAŁ 2

UCZESTNICTWO W REGIONALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW (DELEGATÓW)

§ 2

1. W przypadku, gdy odbywa się regionalne walne zebranie członków regionu, wszyscy zwyczajni członkowie z danego regionu mają prawo i obowiązek brać w nim udział, a każdy z członków uprawnionych do głosowania ma prawo do jednego głosu.

2. W przypadku, gdy odbywa się regionalne walne zebranie delegatów, delegaci na walne zebranie wybierani są przez walne zebrania grup lokalnych zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie i w regulaminie wyborczym.

3. Lista wybranych delegatów powinna zostać zgłoszona zarządowi regionu. Biuro regionu powinno dysponować pełną listą delegatów łącznie z aktualnymi adresami najpóźniej 14 dni przed terminem walnego zebrania delegatów regionu.

4. W przypadku niemożności wykonywania mandatu przez delegata, do czasu zwołania walnego zebrania delegatów regionu i wyboru nowej osoby, mandat przejmuje osoba, która w wyborach delegatów otrzymała kolejną co do wielkości liczbę głosów. Dotyczy to także dalszego przejęcia mandatu delegata. Przejęcie mandatu delegata musi być potwierdzone na piśmie przez zarząd grupy lokalnej. Przejęcie mandatu powinno być zgłoszone najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem walnego zebrania delegatów regionu.

§ 3

1. Na podstawie listy członków, a w wypadku delegatów – na podstawie listy, o której mowa w §2 ust. 3, zarząd regionu wystawia pisemny mandat dla każdego z członków (delegatów).

2. Mandaty są wydawane delegatom za pokwitowaniem na liście obecności.

3. Mandat członka (delegata) nie może być przekazany innej osobie.

§ 4

1. W obradach regionalnego walnego zebrania członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, posiadający prawo głosu;

2) z głosem doradczym:

a) zaproszeni członkowie wspierający

b) zaproszeni goście.

c) przedstawiciele Zarządu Głównego

2. W obradach regionalnego walnego zebrania delegatów regionu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – delegaci,

2) z głosem doradczym:

a) członkowie władz regionu bez mandatu delegata,

b) kandydaci zgłoszeni do udziału w wyborach do władz regionalnych,

c) zaproszeni członkowie wspierający,

d) zaproszeni goście

e) przedstawiciele Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ 3

ZASADY GŁOSOWANIA

§ 5

1. Uchwały regionalnego walnego zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. W sprawach personalnych, w tym przy wyborach, na wniosek choćby jednego członka (delegata) obecnego na zebraniu, zarządza się głosowanie tajne.

3. W pozostałych sprawach głosowanie tajne na wniosek członka (delegata) przeprowadza się za zgodą wyrażoną w głosowaniu jawnym przez regionalne walne zebranie.

4. W głosowaniu jawnym oddanie głosu na kandydata odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem.

5. W głosowaniu tajnym głosy oddawane są na kartach wyborczych ostemplowanych pieczęcią Stowarzyszenia, wręczanych członkom (delegatom) przez komisję skrutacyjną po okazaniu mandatu.

6. Karta wyborcza staje się nieważna, gdy głosujący całkowicie ją przekreślił, zniszczył, bądź głosował na większą liczbę kandydatów niż liczba osób wybieranych.

ROZDZIAŁ 4

OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA

§ 6

1. Podstawą do otwarcia obrad regionalnego walnego zebrania w pierwszym terminie jest potwierdzenie obecności co najmniej połowy członków (delegatów) zgłoszonych zgodnie z § 2 i § 3.

2. W przypadku, gdy w pierwszym terminie brak jest potwierdzenia obecności co najmniej połowy delegatów, obrady regionalnego walnego zebrania zostają otwarte w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów, ale nie wcześniej niż po upływie pełnej godziny od pierwszego terminu.

§ 7

1. Obrady regionalnego walnego zebrania otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący zarządu regionu, który po powitaniu członków (delegatów) i gości przeprowadza wybory przewodniczącego regionalnego walnego zebrania i jego zastępcy.

2. Kandydatury zgłasza zarząd regionu oraz członkowie (delegaci).

3. Wybory przewodniczącego regionalnego walnego zebrania i jego zastępcy odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Po ogłoszeniu wyniku wyborów, kierownictwo obrad przejmuje przewodniczący regionalnego walnego zebrania.

§ 8

1. Przewodniczący regionalnego walnego zebrania podaje do wiadomości liczbę członków (delegatów) biorących udział w zebraniu, liczbę głosów potrzebnych do podjęcia uchwał, zgodnie ze Statutem, a także stwierdza, czy regionalne walne zebrania jest zdolne do podejmowania uchwał na podstawie statutu i niniejszego regulaminu.

2. Następnie przewodniczący regionalnego walnego zebrania zarządza dyskusję i głosowanie jawne nad porządkiem obrad.

ROZDZIAŁ 5

PORZĄDEK OBRAD

§ 9

1. Proponowany porządek obrad regionalnego walnego zebrania ustala zarząd regionu i podaje do wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem regionalnego walnego zebrania.

2. Porządek obrad regionalnego walnego zebrania powinien obejmować:

a) Wybór komisji uchwał oraz komisji skrutacyjnej.

b) Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności zarządu regionu, regionalnej komisji
rewizyjnej i regionalnego sądu koleżeńskiego.

c) Rozpatrzenie wniosku regionalnej komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium
ustępującemu zarządowi regionu.

d) Wybór przewodniczącego zarządu regionu.

e) Wybór członków zarządu regionu.

f) Wybór członków regionalnej komisji rewizyjnej.

g) Wybór członków regionalnego sądu koleżeńskiego.

h) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

i) Przyjęcie uchwał regionalnego walnego zebrania.

3. Porządek obraz nadzwyczajnego regionalnego walnego zebrania zarząd regionu ustala w zależności od celu zwołania tego regionalnego walnego zebrania.

§ 10

1. Porządek regionalnego walnego zebrania, poza sprawami wymienionymi w § 9, może obejmować również inne sprawy leżące w gestii regionalnego walnego zebrania zgodnie ze Statutem, jeżeli zostały one zamieszczone w proponowanym porządku obrad ustalonym zgodnie z § 9 ust. 1 wraz z podaniem tekstu proponowanej uchwały.

2. Propozycje dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1, przedkłada zarząd regionu z własnej inicjatywy bądź na wniosek zarządu grupy lokalnej. W tym ostatnim przypadku, zarząd regionu może dołączyć do wniosku swą opinię dotyczącą jego przyjęcia bądź odrzucenia.

ROZDZIAŁ 6

WYBORY KOMISJI ZEBRANIA

§ 11

1. Kandydatury do komisji regionalnego walnego zebrania przedstawia przewodniczący zebrania, z tym że do komisji uchwał kandydować mogą wszyscy biorący udział w zebraniu, natomiast do komisji skrutacyjnej wyłącznie obecni członkowie (delegaci) posiadający bierne i czynne prawo wyborcze.

2. Inne kandydatury mogą zgłaszać członkowie (delegaci) z uwzględnieniem zasady podanej w ust. 1.

3. Do komisji uchwał wybiera się 5 osób, a do komisji skrutacyjnej 3 osoby, o ile członkowie (delegaci) nie zgłoszą wniosku o powiększenie składu, a regionalne walne zebranie to zaakceptuje.

4. Komisje zebrania są wybierane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów w przypadku, gdy ilość kandydatów na liście równa się liczbie osób wybieranych.

ROZDZIAŁ 7

WYBORY REGIONALNYCH WŁADZ STOWARZYSZENIA I DELEGATÓW NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 12

1. Przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu regionu wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych na listę otwartą przez zarząd regionu razem ze zwołaniem walnego zebrania, nie wcześniej niż 30 dni przed terminem walnego. Lista jest zamykana 7 dni przed walnym zebraniem. Listę prowadzi się na stronie internetowej stowarzyszenia. Kandydatów mogą imiennie zgłaszać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, podając swoje imię i nazwisko.

2. Kandydaci zgłoszeni na listę są obowiązani złożyć w biurze zarządu regionu przed terminem
regionalnego walnego zebrania pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie i pełnienie funkcji w razie wyboru, według wzoru umieszczonego na stronie internetowej regionu. Kandydaci, którzy do dnia otwarcia regionalnego walnego zebrania nie złożą takich oświadczeń, są skreślani z listy.

3. Głosowanie odbywa się najpierw na przewodniczącego zarządu regionu, a następnie łącznie na pozostałych członków zarządu regionu. Oddanie głosu polega na wpisaniu na kartce wyborczej imienia i nazwiska kandydata na przewodniczącego regionu, a w wypadku pozostałych członków zarządu regionu – imion i nazwisk tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia w zarządzie regionu.

§ 13

1. Zgłaszanie kandydatów na członków regionalnej komisji rewizyjnej oraz członków regionalnego sądu koleżeńskiego odbywa się po dokonaniu wyboru zarządu regionu.

2. Kandydatów na członków władz wymienionych w ust. 1 zgłasza ustępujący zarząd regionu w liczbie odpowiadającej statutowej liczbie członków tych organów oraz członkowie (delegaci), przy czym, kandydat zostaje wpisany na listę, jeśli uzyska poparcie co najmniej 3 członków (delegatów).

3. Kandydatem do regionalnych władz stowarzyszenia wymienionych w ust. 1 może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia, spełniający wymogi statutowe, należący do danego regionu, o ile wyrazi na to zgodę, a nie został wybrany w skład komisji skrutacyjnej.

4. Pisemna zgoda osób na kandydowanie do władz regionu wymienionych w ust. 1 zgłaszanych przez ustępujący zarząd regionu jest uzyskiwana przed terminem zebrania, natomiast wyrażenie zgody kandydatów zgłoszonych przez członków (delegatów) delegatów uzyskuje przewodniczący regionalnego walnego zebrania przez:

a) bezpośrednie zapytanie, jeśli kandydat jest obecny na zebraniu, w takim wypadku kandydat podpisuje stosowne oświadczenie,

b) złożenie przez wnioskodawcę odpowiedniego pisemnego oświadczenia kandydata, jeżeli jest on nieobecny.

5. Kandydatury do władz regionu wymienionych w ust. 1 wpisywane są na listę kandydatów w kolejności zgłoszeń, poczynając od kandydatów zgłoszonych przez ustępujący zarząd regionalny.

6. Każdorazowe zamknięcie listy kandydatów wymaga uchwały regionalnego walnego zebrania.

§ 14

1. Wybory do poszczególnych organów regionalnych władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, każdorazowo w zależności od tego, czy został złożony wniosek o zarządzenie tajnego głosowania.

2. Wniosek dotyczący jawności lub tajności głosowania przedstawia przewodniczący regionalnego walnego zebrania, po ustaleniu list kandydatów.

3. Po ustaleniu trybu głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej przypomina obecnym zasady prowadzenia głosowania.

§ 15

1. Za wybranego:

a) Przewodniczącego zarządu regionalnego - uważa się kandydata, który otrzymał zwykłą większość oddanych głosów,

b) członków zarządu regionalnego - uważa się tylu kandydatów, ilu potrzeba do obsadzenia wolnych miejsc w zarządzie regionalnym, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów;

c) członków regionalnej komisji rewizyjnej oraz regionalnego sądu koleżeńskiego – uważa się tylu kandydatów, ilu potrzeba do obsadzenia wolnych miejsc w każdym z tych organów, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a ostatni z nich znajduje się na liście na miejscu dalszym niż liczba miejsc do obsadzenia w danym organie, przewodniczący regionalnego walnego zebrania zarządza dodatkowe głosowanie jawne dla rozstrzygnięcia który (lub którzy) z tych kandydatów zostają wybrani na członków danego organu.

§ 16

1. Niezależnie od sposobu głosowania, obliczanie liczby głosów i ogłaszanie wyników wyborów należy do komisji skrutacyjnej, z wyjątkiem dokonania wyboru w głosowaniu jawnym, przez aklamację, co stwierdza przewodniczący regionalnego walnego zebrania.

2. Protokół z wyboru regionalnych władz Stowarzyszenia podpisuje przewodniczący regionalnego walnego zebrania oraz wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej; protokół stanowi załącznik do protokołu obrad regionalnego walnego zebrania.

§ 17

1. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się po wyborze władz regionalnych Stowarzyszenia.

2. Kandydatem na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia, spełniający wymogi statutowe, należący do danego regionu, o ile wyrazi na to zgodę, a nie został wybrany w skład komisji skrutacyjnej.

3. Kandydaci na delegatów zgłaszani są przez wszystkich członków (delegatów) walnego regionalnego zebrania, przy czym każdy z kandydatów musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie i złożyć ją przewodniczącemu zebrania. Jeśli ten wymóg nie zostanie wypełniony kandydat zostaje skreślony z listy.

4. Kandydatury na delegatów wpisywane są na listę kandydatów w kolejności zgłoszeń.

5. Każdorazowe zamknięcie listy kandydatów wymaga uchwały regionalnego walnego zebrania.

6. Kandydaci wybierani są w głosowaniu jawnym lub tajnym. Delegatami zostają ci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.

7. Liczba delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybieranych w danym regionie zależy od ilości członków zwyczajnych danego regionu i jest ustalana w następujący sposób:

a) każdemu z regionów przysługuje liczba dziesięciu delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

b) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 500 - regionowi przysługuje jeden delegat więcej.

c) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 1500 – regionowi przysługuje dwóch delegatów więcej.

d) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 2500 – regionowi przysługuje trzech delegatów więcej. jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 3000 – regionowi przysługuje czterech delegatów więcej.

e) jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 4000 i więcej – regionowi przysługuje pięciu delegatów więcej.

ROZDZIAŁ 8

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ I ZALECEŃ

§18

1. Uchwały regionalnego walnego zebrania mogą zapadać w sprawach wymienionych w § 9, jeżeli zostały one umieszczone w porządku obrad i podane do wiadomości w terminie wskazanym w § 9 ust. 1.

2. Uchwały regionalnego walnego zebrania w innych sprawach wniesionych przez zarząd regionalny, regionalną komisję rewizyjną, regionalny sąd koleżeński lub zarządy grup lokalnych mogą zapadać, jeżeli projekty uchwał zostały zgłoszone zarządowi regionu i rozesłane przez niego do uczestników regionalnego walnego zebrania najpóźniej 14 dni przed terminem regionalnego walnego zebrania.

3. Wnioski wynikające ze sprawozdań z działalności ustępujących władz oraz zgłoszone przez delegatów w trakcie dyskusji nad sprawozdaniami zostają przyjęte jako zalecenia regionalnego walnego zebrania.

§ 19

1. Ostateczny tekst uchwał regionalnego walnego zebrania zostaje ustalony przed poddaniem
ich pod głosowanie przez komisję uchwał.

2. Zalecenia, o których mowa w § 18 ust. 3 formułuje komisja uchwał po rozpatrzeniu
merytorycznym wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz sprawdzeniu, czy nie są
sprzeczne ze Statutem lub prawem.

3. Komisja uchwał może przedłożyć alternatywne propozycje, jeżeli z wypowiedzi członków
(delegatów) wynikają poważne różnice zdań w danej sprawie.

§ 20

1. Projekt uchwały regionalnego walnego zebrania powinien zawierać w szczególności :

a) tytuł uchwały,

b) określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

c) określenie w miarę potrzeby organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz
organów sprawujących nadzór na jej realizacją,

d) termin wejścia w życie uchwały, jeśli ma być inny niż data jej podjęcia.

2. Uchwały oznacza się numerem regionalnego walnego zebrania, numerem uchwały według
kolejności dziennej oraz wskazuje się datę jej podjęcia.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący regionalnego walnego zebrania.

ROZDZIAŁ 9

TRYB PROWADZENIA OBRAD I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA

§ 21

1. Przewodniczący regionalnego walnego zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem
obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym regulaminem, a w
szczególności:

a) sprawdza listę obecności i na jej podstawie stwierdza czy zebranie jest ważne i zdolne do
podejmowania uchwał,

b) przedstawia zebranym członkom ustalony porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w
sprawie zmiany porządku obrad,

c) udziela głosu członkom (delegatom) według kolejności zgłoszeń,

d) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,

e) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

f) decyduje o kolejności głosowania nad wnioskami

g) przyjmuje kandydatury na członków regionalnych władz stowarzyszenia oraz delegatów
na Krajowy Zjazd Delegatów, decyduje o kolejności zgłoszeń oraz przedkłada wnioski o
zamknięcie listy kandydatów,

h) kieruje prowadzeniem wyborów do regionalnych władz stowarzyszenia oraz delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów, a w razie potrzeby zarządza przerwę w wyborach,

i) przeprowadza głosowania nad uchwałami regionalnego walnego zebrania,
j) podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu regionalnego walnego zebrania,

k) po wyczerpaniu porządku obrad zamyka obrady regionalnego walnego zebrania.

2. Przewodniczący zebrania dba o odpowiedni poziom merytoryczny i rzeczowość dyskusji; w tym celu może:

- ograniczać czas trwania przedłużającej się wypowiedzi w dyskusji,

- najwyżej dwukrotnie udzielić głosu jednemu dyskutantowi w tej samej sprawie, z tym
że drugą wypowiedź dyskutant winien ograniczyć do 3 minut,

- ograniczyć wypowiedzi w sprawach nagłych do 2 minut.

4. W przypadku równości głosów za i przeciw w głosowaniu jawnym, głos oddany przez przewodniczącego decyduje o wyniku głosowania.

§ 22

1. Każdy członek (delegat), a także osoba biorąca udział z głosem doradczym, ma prawo wypowiedzieć się w każdej sprawie znajdującej się w porządku obrad, po zgłoszeniu się do głosu.

2. Przewodniczący regionalnego walnego zebrania udziela głosu w kolejności zgłoszenia się do głosu. Poza kolejnością zabierać głos w danej sprawie mogą: przewodniczący zebrania i członkowie ustępującego zarządu regionu. Ostatni głos w dyskusji należy do referenta lub wnioskodawcy.

§ 23

1. Każdy członek (delegat) ma prawo zażądać głosu w sprawie nagłej.

2. Sprawami nagłymi są wnioski o:

a) ograniczenie czasu wypowiedzi bądź zamknięcie listy mówców,

b) głosowanie bez dalszej dyskusji,

c) przerwanie lub odroczenie dyskusji,

d) przekazanie sprawy bez dyskusji do załatwienia zgodnie z kompetencjami,

e) zmianę sposobu prowadzenia obrad na skutek ich niezgodności z przepisami Statutu lub regulaminu.

3. Po zgłoszeniu wniosku nagłego przewodniczący regionalnego walnego zebrania zezwala na wypowiedź jednemu członkowi (delegatowi) popierającemu wniosek i jednemu występującemu przeciw wnioskowi, po czym poddaje wniosek pod głosowanie.

4. Jeżeli członek (delegat), który zażądał głosu w sprawie nagłej wypowiada się w sprawach nie związanych bezpośrednio z jego wnioskiem, przewodniczący zebrania może odebrać mu głos.

§ 24

1. Zastępca przewodniczącego regionalnego walnego zebrania pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu obrad.

2. Zastępca przewodniczącego regionalnego walnego zebrania prowadzi obrady na życzenie przewodniczącego w czasie:

a) nieobecności przewodniczącego na sali obrad,

b) zabierania głosu przez przewodniczącego jako członka (delegata),

c) dyskusji i głosowaniu nad votum nieufności dla przewodniczącego regionalnego walnego zebrania.

3. Zastępca przewodniczącego zebrania w czasie prowadzenia obrad ma uprawnienia przewodniczącego.

§ 25

1. Votum nieufności dla przewodniczącego regionalnego walnego zebrania może wnieść każdy członek (delegat). Dalsze postępowanie w sprawie votum nieufności podejmuje się, o ile wniosek zostanie poparty przez 4 dalszych członków (delegatów).

2. Z chwilą zgłoszenia odpowiednio popartego wniosku wymienionego w ust. 1 przewodniczący zebrania przekazuje swemu zastępcy kierownictwo obrad w czasie dyskusji i głosowania.

3. Głosowanie nad votum nieufności dla przewodniczącego zebrania odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 26

1. Z obrad regionalnego walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i jego zastępca.

2. Protokół zawiera w szczególności :

a) datę regionalnego walnego zebrania,

b) porządek obrad,

c) nazwiska przewodniczącego zebrania i jego zastępcy,

d) krótki opis przebiegu dyskusji,

e) wyniki głosowań,

f) numery i tytuły podjętych uchwał.

3. Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków (delegatów).

4. Przebieg obrad regionalnego walnego zebrania może być utrwalony, niezależnie od protokołu, za pomocą aparatury utrwalającej obraz lub dźwięk.

§ 27

Zamknięcie obrad regionalnego walnego zebrania ogłasza przewodniczący zebrania po wyczerpaniu całości porządku obrad.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

W sprawach dotyczących sposobu prowadzenia obrad regionalnego walnego zebrania nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje przewodniczący zebrania, po konsultacji ze swym zastępcą, i w razie potrzeby przewodniczącym ustępującego zarządu regionu, kierując się postanowieniami Statutu, ogólnie obowiązującymi zwyczajami oraz dobrem Stowarzyszenia.

§ 29

1. Przygotowanie i zapewnienie sprawnego przebiegu obrad od strony technicznej należy do biura zarządu regionu.

2. Do obowiązujących czynności organizatora należy:

a) wydawanie mandatów członkom (delegatom) za pokwitowaniem,

b) zapewnienie zapisu treści obrad i na tej podstawie sporządzenie protokołu, który podpisuje przewodniczący regionalnego walnego zebrania, jego zastępca oraz protokolant wyznaczony przez organizatora,

c) dokonanie rozliczeń finansowych związanych z organizacją regionalnego walnego zebrania.

§ 30

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Głównego, zarządu regionalnego lub 30 procent członków oddziału regionalnego Stowarzyszenia.

2. Zmiana regulaminu następuje w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Członków (Delegatów) Stowarzyszenia.

§ 31

Niniejszy regulamin obrad regionalnego walnego zebrania członków (delegatów) został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 8 maja 2016 roku.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31